Contactformulier

Naam *
Geslacht
Adres
Postcode
Plaats
Emailadres *
Telefoonnummer
Vraag/Verzoek/Afspraak aanvragen *

Vul bovenstaand formulier in of

► Bel of whatsapp met 06-10630621

► Mail naar info@suzanpedicure.nl. Let op dat mogelijk het antwoord op uw mail in uw spambox terecht komt.


Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Suzan medisch pedicure en de klant. Bij het aangaan van een afspraak bij Suzan medisch pedicure gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. BETALING
Suzan medisch pedicure vermeldt de tarieven van behandelingen op haar website en zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. De klant kan via pin of contant betalen.

3. GARANTIE
Suzan medisch pedicure geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling. De garantie vervalt indien de klant de adviezen niet heeft opgevolgd en/of andere producten heeft gebruikt dan welk door Suzan medisch pedicure zijn geadviseerd.

4. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De klant voorziet Suzan medisch pedicure tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Suzan medisch pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Suzan medisch pedicure noteert de gegevens van haar klanten in het daarvoor bestemde klantensysteem. Gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Suzan medisch pedicure zal de gegevens van haar klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de klant.

5. GEHEIMHOUDING
Suzan medisch pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Suzan medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Suzan medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Suzan medisch pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Suzan medisch pedicure en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarbij steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.